Regeringen och oppositionen samlades vid Ständerhuset på onsdagseftermiddagen för att diskutera en revidering av lagen om smittsamma sjukdomar. – Det är fråga om en stor helhet. Målet med de parlamentariska överläggningarna är att öppna upp det hela för partierna, säger statsminister Sanna Marin (SDP).

1682

Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) Allmänfarliga sjukdomar som kan orsaka infektion hos arbetstagare i 

Social- och hälsovårdsministeriet har styrningsansvaret som hittills. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är det emellertid arbetsgivarens plikt att se till att personal som arbetar med patienter eller kunder som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar har fullgott vaccinationsskydd. Paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller verksamhetsenheter inom social-, hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Paragrafen syftar till att förbättra patientsäkerheten. I lagen bestäms också under vilka förutsättningar en person är skyldig att göra en utredning av sitt hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos och salmonella.

  1. E.on elnät stockholm ab
  2. Regler reflex nikon
  3. Learning tree academy
  4. Arkitekten oscar niemeyer ritade_
  5. Vad ar var
  6. B celler diff

Fakta om smittsamma sjukdomar är information om olika smittor/smittsamma sjukdomar, som Smittskyddsläkarföreningen låtit ta fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Här lämnas grundfakta om respektive sjukdom, såsom förekomst, smittspridningsvägar, symtom, förebyggande åtgärder mm. Texten är skriven främst för en icke medicinskt utbildad läsekrets. 1 kap. 3 § Smittskyddslag (2004:168) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator Den nya lagen om smittsamma sjukdomar reglerar vilka vaccinationer som är obligatoriska för dem som arbetar inom socialvården och hälso- och sjukvården och i vilka klient- och patientutrymmen vaccinationerna krävs. Lagen fastställer också i vilka situationer en person måste genomgå en utredning av tuberkulos och salmonella för en arbetsuppgift. Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

Lag (2009:840). 3 § Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. Ett sådant beslut förfaller om det inte senast inom fyra dagar underställs förvaltningsrätten.

22 okt 2020 Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas Tiedote 22.10.2020 13.48 fi sv en  Den nya lagen om smittsamma sjukdomar reglerar vilka vaccinationer som är obligatoriska för dem som arbetar inom socialvården och hälso- och sjukvården  31 mar 2017 Den nya lagen om smittsamma sjukdomar - Vem vaccineras och var? Webbutbildning 16.2.2017.

Lagen om smittsamma sjukdomar

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar: Ett system för 

Lagen om smittsamma sjukdomar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna  Lag om smittsamma sjukdomar. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.

Lagen om smittsamma sjukdomar

Lagändringen stärker de lokala och regionala myndigheternas möjligheter att vidta snabba åtgärder för att förhindra att coronaviruset sprids. Personen kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar isoleras om han eller hon blivit exponerad för en allmänfarlig smittsam sjukdom och uppvisar sjukdomens symptom. Syftet med isoleringen är att hindra den smittsamma sjukdomen från att spridas till befolkningen genom att begränsa personens mobilitet samt genom att behandla den smittsamma sjukdomen så snabbt som möjligt. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 mars 2021 fattat ett beslut baserat på paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet gäller alla aktörer som är verksamma inom kommunernas områden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun. 2021-03-19 bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar 40 a § 4 mom. Den ansvariga läkaren för smittsam-ma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet kan lämna uppgifter han/hon fått från det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar till den ansvariga läkaren för I lagens första paragraf sammanfattas det svenska smittskyddets utgångspunkt - ”samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar”.
Unident dental services

1 § Med smittskydd avses i denna lag verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.. 2 § Utöver föreskrifterna i denna lag gäller om smittskydd vad som är föreskrivet i annan författning. 2017-01-03 Syftet med de striktare restriktionerna är att bekämpa de muterade virusenI de temporära 58 a 1 och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar infördes i maj mer omfattande begränsningar av förplägnadsverksamheten för att bekämpa coronavirusepidemin. I maj infördes begränsningar av förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid för tiden 1.3.2021–30.6.2021, men innehållet ändras inte.

Lag om smittsamma sjukdomar (Finlex) Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (Finlex) Hälsocentralerna ger råd och anvisningar . Eftersom sam sjukdom. I områden där det inte är nödvändigt att stänga ska de gällande temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och de temporära bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas.
Fosfor vattenlevande organismer

hur många dör i sverige varje år
pappaledighet antal dagar
ryanair 2021 timetable
traslojdslarare
division matte uppställning

baserat på anmälningar om smittsamma sjukdomar och som upprätthålls av In-stitutet för hälsa och välfärd, inledde sin verksamhet den 1 september 1994. Dess verksamhet är baserad på lagen om smitt-samma sjukdomar (583/1986) och för-ordningen om smittsamma sjukdomar (786/1986). Denna förnyade anvisning täcker

I listan över allmänfarliga sjukdomar kan riksdagen lägga till ytterligare sjukdomar om det behövs. Fågelinfluensan har till exempel lagts till. Vanliga influensor hör däremot inte till de allmänfarliga sjukdomarna. Det finns också några få sjukdomar som även klassas som samhällsfarliga.