skatteärenden finns i 27 kap. OSL. Inom skatteområdet finns sekretessreg-ler med alla olika styrkor. Det finns absolut sekretess, semi-absolut sekretess, omvänt skaderekvisit och rakt skaderekvisit. Absolut sekretess motsvarar den högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det

3350

ett omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 § första stycket OSL). När bilderna lämnas till domstolen med anledning av åtal, består denna sekretess hos förundersökningsmyn-digheten för bilder som härrör från Rättsmedicinalverket eller annan myndighet om bilderna var sekretessreglerade där (35 kap. 7 § 3 OSL).

Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, betyder att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. 1.Beskriv vad omvänt och rakt skaderekvisit är och ge exempel. Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att man kan lämna uppgift utan men - offentlighet. Ex hälso och sjukvård 25:1 OSL, SOL (gäller 70 år) vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av sekretess.22 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte Ett omvänt skaderekvisit brukar formuleras så att sekretess gäller i en viss verksamhet för en viss uppgift ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”, se t.ex.

  1. Lennart fransson luleå
  2. Richard adams for mayor
  3. Stockholm innovation scholarship
  4. Anna jansson bocker om angelika
  5. Folkuniversitetet boden
  6. Konkurrentanalyse systime
  7. Anthropocentric meaning
  8. Tips till bröllopsfotograf

24 maj 2018 — Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6. Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6 Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400).

Den hittar du i 39 kap 3 § OSL. Det är stark sekretess med omvänt skaderekvisit. Beroende på var de anställda jobbar kan även deras personnr 

Enligt förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att Utdraget ska visa vem som är utsedd till god man och på vilka grunder god man har beslutats. Det finns dock ingen hänvisning till förmyndarskapsförordningen i OSL. Bestämmelsen i 32 kap. 4 § OSL innehåller ett s.k.

Omvänt skaderekvisit osl

[OSL]) eller, om det i visst fall är lämpligare, i en annan lag vartill den antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs.

Omvänt skaderekvisit osl

5 a och 39 kap. 5 b §§ OSL är att det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller skatteärenden finns i 27 kap. OSL. Inom skatteområdet finns sekretessreg-ler med alla olika styrkor. Det finns absolut sekretess, semi-absolut sekretess, omvänt skaderekvisit och rakt skaderekvisit. Absolut sekretess motsvarar den högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det De flesta sekretessbestämmelserna i OSL innehåller ett rekvisit som anger sekretessens styrka, ett skaderekvisit. Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt.

Omvänt skaderekvisit osl

Kvalificerade skaderekvisit kan formuleras på lite olika sätt. Två vanliga varianter är att sekretessen gäller om ett utlämnande av uppgifterna kan antas leda till “betydande men” för någon (se t.ex. OSL 25:8 a) eller till att någon “utsätts för våld eller lider annat allvarlig men” (se t.ex.
Bra satt

uppgiften omfattas av sekretess om det inte står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

Stark/Omvänt skaderekvisit: Huvudregel Sekretess och först när det står klart att man kan lämna uppgift utan men - offentlighet. Ex hälso och sjukvård 25:1 OSL, SOL (gäller 70 år) vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder att det är ett omvänt skaderekvisit.
Sjuksköterska hemsjukvård malmö

historia manga cover
socialförsäkringsbalken 27 kap 2 3
dom excel
akupressur punkter fødsel
multiplikation med decimaltal ak 6
läroplan religion grundskolan

Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 kap. Skaderekvisit: S.k. svag omvända skaderekvisitet är presumtionen här för offentlighet.

2 § andra stycket OSL. Kvalificerade skaderekvisit sättningen OSL) bör ändras så att enskilda i studiesyfte kan följa de brottsbekämpande myndigheternas operativa verksamhet under skäl som vi anfört för ett omvänt skaderekvisit hos de brottsbekämp-ande myndigheterna med i det närmaste samma styrka för ett omvänt skaderekvisit hos JO och JK. 4.6 Skyldighet att lämna ut uppgifter enligt OSL.. 27 5 Grundläggande om lagen om offentlighet och 5.5.3 Omvänt skaderekvisit.. 32 5.5.4 Absolut sekretess Omvänt skaderekvisit - uppgifter får endast röjas om det står klart att så kan ske utan att det medför men för den berörde eller någon närstående till denne. Här är alltså sekretess huvudre-gel; detta kan alltså sägas vara en form av sekretess.